Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsauga

Mobiliplovykla.lt, MB „Mobili plovykla“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 305441553, buveinės adresas  Pašto g. 13, Pabradė, tel. +37065651969, mobiliplovykla.lt@gmail.com, vykdydama savo veiklą tvarko klientų asmens duomenis ir yra tvarkomų asmens duomenų valdytojas.

 Tvarkomi Jūsų asmens duomenys:

Norint tinkamai vykdyti įsipareigojimus klientams įmonė renka ir tvarko šiuos Jūsų pagrindinius asmens duomenis:

 • Vardą:
 • Pavardę;
 • Adresą:
 • Miestą:
 • Telefono numerį;
 • El. pašto adresą;

Įmonė neperduoda jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindai

Jūsų asmens duomenis tvarko, kai Jūs ketinate pasinaudoti mūsų paslaugomis ir užpildote registracijos formą mūsų internetiniame puslapyje arba nesusikuriate individualios paskyros, bet norite, kad būtų suteiktos paslaugos.

Svarbu, įmonė negalės Jums teikti paslaugų jeigu neužpildysite registracijos formos ir nepateiksite asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant suteikti paslaugas. Su įmonės patvirtintomis asmens duomenų apsaugos taisyklėmis gali susipažinti paspaudę ant šios nuorodos.

 Asmens duomenų saugojimo terminai

Jūsų asmens duomenis saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslais ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas:

 • Tiesioginės rinkodaros duomenys – 5 metus nuo sutikimo gavimo arba iki Jūs atšauksite savo sutikimą;
 • Asmens duomenys gauti iš užpildytų registracijų saugomi 10 metų, nuo kliento santykių su įmone pabaigos, išskyrus kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais yra nustatyti ilgesni duomenų saugojimo terminai.

 Jūsų teisės ir jų įgyvendinimas

Jūs turite teisę:

 • Kreiptis į įmonę su prašymu susipažinti su įmonės tvarkomais jūsų asmens duomenimis;
 • Kreiptis į įmonę su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir/arba sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, nustatoma, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslus;
 • Kreiptis į įmonę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą jei susipažinus su tvarkomais asmens duomenimis, nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio sieki įmonė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 • Gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte įmonei įprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • Bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo pateikę pranešimą e. paštu mobiliplovykla.lt@gmail.com
 • Jeigu manote, kad įmonės veiksmai ar neveikimas pažeidžia Jūsų teises ar teisės aktų reikalavimus, jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

Siekdami įgyvendinti savo teises (nurodytas aukščiau), turite įmonei pateikti rašytinį prašymą (tiesiogiai įmonės darbuotojui, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašant elektroniniu parašu)). Prašymas turi būti pasirašytas, prašyme būtina nurodyti: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi Jūs pageidaujate įgyvendinti.

Pateikdamas prašymą, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę:

 • Jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus į įmonės būstinę – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarka patvirtintą kopiją;
 • Jei prašymas įteikiamas per atstovą – atstovas turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą;
 • Jei prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

Prašymas išnagrinėjamas ir atsakymas Jums pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Jūsų asmens duomenų tvarkytojai

Įmonė asmens duomenų tvarkymui sudarytų bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarčių pagrindu naudojasi šių duomenų tvarkytojų paslaugomis:

 • Platformoje teikiamų paslaugų tiekėjai:
 • Platformos programavimo ir/ar tobulinimo darbus atliekančių  paslaugų tiekėjai.

Įmonė asmens duomenų tvarkymui gali pasitelkti kitus paslaugų teikėjus. Įmonė siekia, kad paslaugų teikėjai laikytųsi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, įstatymų bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų.

Kam teikiami Jūsų asmens duomenys:

Įmonė asmens duomenis teikia arba gali teikti:

 • Įmonėms teikiančioms pranešimų persiuntimo, tiesioginės rinkodaros ir susijusias paslaugas;
 • Valstybinėms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Kitiems tretiesiems asmenims kiek tai susisiję su įmonės teikiamomis paslaugomis.

Įmonė Jūsų asmens duomenis gauna tik tiesiogiai iš Jūsų, kuriuos Jūs mums pateikiate kai kreipiatės dėl įmonės paslaugų ir jomis naudojatės, pildote registracijos anketą, teikiate prašymus ar pretenzijas. (taip pat kuriuos užfiksuoja įmonės interneto svetainėje). Iš kitų šaltinių įmonės negauna Jūsų asmens duomenų.

Kur kreiptis duomenų tvarkymo klausimais

Duomenų tvarkymo klausimais galite kreiptis į atsakingą įmonės darbuotoją šiais kontaktais:

+37065651969, mobiliplovykla.lt@gmail.com