AUTOMOBILIŲ PLOVIMO NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

AUTOMOBILIŲ PLOVIMO paslaugų naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant Tiekėjui užsakymą AUTOMOBILIŲ PLOVIMO paslaugoms interneto svetainėje www.mobiliplovykla.lt.

Klientui nesuteikiama galimybė pateikti paslaugų užsakymą www.mobiliplovykla.lt, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas paslaugas, jis patvirtina savo pritarimą pažymėdamas, kad sutinka su Taisyklėmis.

Naudojamos sąvokos:

Paslaugos – automobilio kėbulo ir vidaus valymo paslaugos

Interneto svetainė – Tiekėjo interneto svetainė www.mobiliplovykla.lt

Užsakymo lapas – Kliento patvirtinta užsakymo forma, kuri, po Kliento apmokėjimo šiose Taisyklėse nustatytais būdais, išsiunčiama Tiekėjui. Užsakymo lapas yra kartu ir buhalterinės apskaitos dokumentas – PVM sąskaita-faktūra.

Valymo paslaugų tiekėjas ir jo rekvizitai:

MB „MOBILI PLOVYKLA“

PVM mokėtojo kodas: LT100012941417

Žemutinė g. 45E-1, Švenčionėliai, LT-18212 Švenčionių r.

Juridinio asmens kodas: 305441553

Tel. +37065651969

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

  1. Užsakymo pateikimo tvarka:

1.1. Klientas, norėdamas užsisakyti Tiekėjo paslaugas, turi:

1.1.1. Tiekėjo interneto svetainėje www.mobiliplovykla.lt, užsakymo metu užpildo visus privalomus laukus užsakymui patvirtinti.

1.2. Tinkamai užpildžius užsakymo formą ir paspaudus nuorodą „TOLIAU“, interneto svetainės lange sugeneruojami visi Kliento užpildyti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog jo pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus.

1.3. Klientas, įsitikinęs sugeneruotos Užsakymo formos tikrumu ir teisingumu ir norėdamas patvirtinti užsakymą, paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“, kuris, Taisyklių 2 punkte nustatyta tvarka apmokėjus, Užsakymo lapo forma išsiunčiamas Tiekėjui. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Tiekėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Tiekėjo yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Tiekėjas gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už užsakytas paslaugas.

1.4. Tuo atveju, jeigu Klientas registracijos, nurodytos 1.3 punkte metu nėra susipažinęs su Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki tol, kol Klientas nepažymi, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis.

1.5. Klientui pateikus užsakymą ir Taisyklių 2 punkte nustatyta tvarką apmokėjus už Paslaugas, Tiekėjo sistema automatiškai atsiunčia Klientui el. paštu Užsakymo patvirtinimą – Užsakymo lapą, kuriame įvardintos Kliento užsakytos Paslaugos ir jo pateikti duomenys.

1.6. Tiekėjui gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą pagal Kliento pateiktą Užsakymo lapą, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu.

1.7. Klientas turi teisę atšaukti pateiktą užsakymą ar jo dalį (vienašališkai nutraukti sutartį) bet kuriuo sutarties vykdymo metu. Tokiu atveju Klientas privalo sumokėti Tiekėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms ir atlyginti kitas protingas Tiekėjo patirtas išlaidas. Apie pageidavimą atšaukti užsakymą ar jo dalį, Klientas privalo informuoti Tiekėją telefonu ir el. paštu, nurodydamas savo banko sąskaitos numerį. Tokiu būdu Klientas sutinka, kad už atšauktą užsakymą sumokėta pinigų suma, atskaičius Tiekėjo dėl užsakymo atšaukimo patirtus nuostolius, būtų grąžinta į jo nurodytą sąskaitą banke (LR CK 6.721 str. 1 dalis).

  1. Paslaugų kaina ir jų apmokėjimo tvarka, terminai

2.1. Klientas sutinka, jog interneto svetainėje elektroniniu būdu patvirtinęs Užsakymo formą, jis už Paslaugas įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą Užsakymo lape.:

2.2. Klientas atsiskaito už savo užsakytas paslaugas naudodamasis elektroninės bankininkystės nuorodomis, esančiomis interneto svetainėje, kurios pateikiamos Klientui prieš išsiunčiant Užsakymo lapą Tiekėjui.

2.3. Tiekėjas neatsako už:

2.4.1. Bankų, korespondentų ir kitų trečiųjų šalių veiksmus ar neveikimą, įskaitant nekokybišką ryšio linijų funkcionavimą, jeigu dėl to neįvykdomos arba netinkamai įvykdomos Kliento sąskaitos valdymo operacijos.

2.4.2. Nusikalstamus ar kitokio pobūdžio neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, dėl kurių Klientui, kitam Kliento įgaliotam asmeniui ar kitiems asmenims padaroma žala.

  1. Privatumo politika

3.1. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Tiekėjo duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

3.2. Tiekėjas patvirtina, jog pateikti Kliento registracijos ir/ar Užsakymo metu pateikti duomenys bus išimtinai naudojami tik Paslaugų užsakymo ir pristatymo tikslais. Tiekėjas įsipareigoja be Kliento sutikimo neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, teikiančius drabužių pristatymo į Daiktų pristatymo taškus ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslauga. Kitais atvejais, Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

3.3. Klientui pageidaujant gauti Tiekėjo informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

3.4. Tiekėjas patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

  1. Šalių atsakomybė, garantijos

5.1. Klientas patvirtina, jog remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais turi teisę užsakyti Paslaugas interneto svetainėje.

5.2. Klientas, užsiregistruodamas per interneto svetainėje esančią registracijos sistemą bei užsakydamas paslaugas įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Tiekėjas atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

5.3. Klientas prisiima visą atsakomybę už registracijos ar/ir užsakymo metu pateiktą neteisinga/netikslią informaciją

5.4. Klientas patvirtina, kad registracijos ar užsakymo pateikimo metu pateikia teisingą jį identifikuojančią informaciją. Jeigu registracijos metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys, Tiekėjas turi teisę nedelsiant anuliuoti registraciją ir pašalinti tokio Kliento duomenis arba apriboti Kliento galimybes užsakyti Paslaugas.

5.5. Klientui nesilaikant šių Taisyklių ar paaiškėjus kitiems Kliento veiksmams/neveikimui, kurie yra laikomi neteisėtais, Tiekėjas turi teisę nedelsiant anuliuoti Kliento registraciją ir/ar pašalinti tokio Kliento duomenis ir/arba apriboti Kliento galimybes užsakyti Paslaugas.

5.8. Tiekėjas nesuteikia Paslaugų kokybės garantijos ir neprisiima atsakomybės už Paslaugų atlikimo metu ne dėl Tiekėjo kaltės atsiradusius defektus, jei:

5.8.1. Automobilis turi paviršiniaus defektų;

5.8.2. Automobilio detalės, dalys ar sluoksniai yra priklijuoti klijais ar kitomis tvirtinimo medžiagomis;

  1. Baigiamosios nuostatos

6.1. Teikėjas turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo savo nuožiūra pakeisti ar papildyti Taisykles bei Paslaugų įkainius. Taisyklių ir jų pakeitimų paskelbimas 3 dienas iki jų įsigaliojimo interneto svetainėje ir/arba pranešimo apie tai išsiuntimas Kliento nurodytu elektroniniu paštu yra laikomas tinkamu Taisyklių ir/ar jų pakeitimų atskleidimu. Jeigu per 3 dienas nuo atitinkamo pranešimo išsiuntimo Klientas šioje Taisyklėse nustatytais būdais nepareiškia nesutikimo su pasikeitusiomis/papildytomis Taisyklėmis, laikoma, kad Klientas sutinka su Taisyklių pakeitimais/papildymais.

6.2. Visi pranešimai, išskyrus atskirus atvejus, numatytus Taisyklėse, Tiekėjui turi būti teikiami elektroniniu paštu Vilniuje mobiliplovykla.lt@gmail.com ir telefonu +37068662668.Taisyklės vykdomos ir visas bendravimas tarp Kliento ir Tiekėjo vyksta Lietuvos Respublikos valstybine kalba.